Çalışma Programı


1. TURİZM SEKTÖRÜNÜN DİĞER KURUM VE KURULUŞLARI İLE İŞBİRLİĞİ
Derneğimizin kuruluşundan beri bu konudaki çalışmalar sürdürülmüş, önceki dönem Yönetim Kurulları bu konuda yoğun uğraşlar vermiş, kamuoyunda ve sektörde her etkinlik ve toplantıya davet edilir hale gelinmiştir. Çeşitli kurumlarla işbirliği yapılmış, ortak paneller düzenlenmiştir. Diğer kurumların üyeleri bu tür girişim ve toplantı sonuçlarını olumlu olarak nitelemiş ve Yönetim Kurulu üyelerimizi tebrik etmişlerdir. Önümüzdeki çalışma döneminde de bu tür etkinliklere katılma, sektördeki değerli kurumlarla işbirliği çalışmalarımız devam edecektir. Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği, SKÂL, AKTOB, TUROB, TÜRSAB v.b. kurum ve kuruluşlarla ortak girişimlerde bulunmayı planlanmaktadır.

2. "PROFESYONEL OTELCİ" KAVRAMININ GELİŞTİRİLMESİ
"Profesyonel Otelci" kavramının tanımının yapılması için her düzeyde girişimde bulunularak "Profesyonel Otelci" nin yetki ve sorumlulukları geniş bir perspektif içinde belirlenecektir. Bu amaçla sektör mensupları ve üyelerimizin görüşleri alınacak, derlenecek ve çeşitli toplantılarda geniş kitlelerin katılımı ile kamuoyuna duyurulacaktır.

3. ÖRGÜTLENME VE ÜYELİK GELİŞTİRME
Derneğimiz ülke çapında bir kuruluştur. Değişik yörelerde 310 Asıl, 28 Aday, 8 Onur ve 19 Öğrenci üyesi ile 365 toplam üyesi vardır. Ancak, merkezi Antalya'' da olması nedeniyle örgütlenmeyi "Bölge içi" ve "Bölge Dışı" olarak kuruluşumuzdan beri sürdürmekteyiz. Yönetim Kurulu üyeleri dışında da tüm üyelerimizin aktif görev alabileceği bir örgütlenme modeli oluşturulacaktır.

Dernek tüzüğümüz çerçevesi içinde ;
Bölgesel Düzeyde ve Bölgesel Yürütme Kurulları şeklinde örgütlenme modeli üzerinde gerekli çalışmalar yapılacaktır. Özellikle genç yönetici ve yönetici adaylarını derneğimize kazandırarak, ülke turizminin geliştirilmesine katkı sağlayacak bir kuşak yaratına ilkesi benimsenecektir.

4. AYLIK YEMEKLİ MESLEKİ KONFERANSIDIR
Derneğimizin kuruluşundan bu yana sürdürülen aylık yemekli toplantılar daha etkin bir faaliyet olarak planlanmaktadır. Her ay üyelerimiz arasından bir kişi konuşmacı olarak davet edilecektir. En az iki ayda bir sektör dışından davetlilerin katılımı ile kısa sohbetler düzenlenmesi sağlanacaktır. 

5. SERTİFİKASYON
Sertifikasyon çalışmaları için ayrı ve titiz çalışmalar başlatılması, bu konularda deneyimli üyelerimizin katkıları ile sertifikasyon sisteminin oluşturulması sağlanacaktır. Turizm Bakanlığının önderliğinde başlatılan "Turizm Eğitimi" için kurulacak tüm sektör kurumlarının yer aldığı "TURİZM VE OTELCİLİK ŞİRKETİ" oluşumunda POYD 'un yer alması için her tür çaba sarf edilecektir.

6. BAKANLIK VE DİĞER KURULUŞLARLA İLİŞKİLER
Önceki Yönetim Kurulları 'nın Turizm Bakanlığı ve diğer kuruluşlarla etkin ilişkileri, belli ve önemli bir düzeye gelmiştir. Bu ilişkiler yakından izlenerek daha etkin düzeye getirilecektir. Bu konuda gereken çalışmalar ve çabalar üyelerimiz, ilgili komisyonlar ve Yönetim Kurulu ile sürdürülecektir.

7. VERİ / BİLGİ BANKASI OLUŞTURMA
Turizm ve Otelcilik ile ilgili istatistikler, doğru ve periyodik bilgi aktarımları için, gerekli işbölümü yapılıp, güncel istatistikler üyelerimizin ve sektörün kullanımına sunulacaktır. Ülke turizmine yararlı olabilecek istatistiklerin düzenli derlenmesinde, sektör mensuplarının, üyelerimizin çabalarına ve desteklerine ihtiyaç bulunmaktadır. Öncelikle Antalya Bölgesi''nin sonra da diğer turizm bölgelerinin turizme ilişkin envanterleri çıkarılacak, bunların sürekliliği ve güncelliği sağlanacaktır.

8. DERNEK İHTİYAÇLARI
Dernek ihtiyaçlarının ve etkin çalışmaların temelinde üye aidatlarının zamanında ödenmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra bazı üyelerimizin büyük gayretleri ile sağlanan araç ve gerecin yanı sıra. son iki yıl içinde sağlanan sponsorlar sayesinde, Derneğimiz etkinliklerini sağlıklı yürütmek mümkün olabilmiştir.
Yeni sponsorluklar bulunması konusunda Yönetim Kurulu başta olmak üzere, her üyeye görevler düşmektedir.
Dernek ihtiyacı için önceki yıllarda belirlenen birçok araç gereç sağlanmıştır.

Bazı bakım onarım çalışmaları ve büro makinelerini yenileme ihtiyacı vardır.

9. DIŞ İLİŞKİLER
Yurt dışında "Otel Yöneticileri" kuruluşları ile ilişkiler, daha ciddi bir program içerisinde sürdürülecek. Bu konuda gerekirse, söz konusu kurumlar ziyaret edilerek, daha sıcak ilişkiler oluşturulacaktır.

Aynı şekilde ülkemizdeki etkin kuruluşlarla sık ilişkiler oluşturulup, ziyaretler sıklaştırılacaktır.

Yurtdışından otelcilik ve turizm konusunda gerekli mesleki yayın ve bilgiler sağlanması için gerekli ilişkiler veya satmalına ve abone işlemleri yapılacaktır. 

10. SOSYAL AKTİVİTELER
POYD ailesinin bireyleri olan üyelerimiz ve ailelerinin birbirleri ile tanışmaları ve kaynaşmaları için gerekli ortamlar, sosyal aktiviteler düzenlenerek, sağlanacaktır. Daha önceki dönemlerde olduğu gibi BAHAR veya SONBAHAR Baloları. Gezi, Piknik v.b. faaliyetler ile yurtdışı inceleme gezileri düzenlenecektir.

11. MESLEKİ SEMİNER VE TOPLANTILAR
Üyelerimizin mesleki bilgilerinin arttırmak ve güncel bilgileri üyelerimize, sektör mensuplarına ve kamuoyuna aktarmak amacıyla seminer, panel v.b. toplantılar tarafımızdan düzenleneceği gibi, başka kurum ve kuruluşlarla da işbirliği içinde bu tür toplantılar düzenlenecektir. Amaç yöneticilerin kişisel gelişimini arttırmaktır.

12. POYD AJANDA
Üyelerimize turizme ilişkin derlenen bilgi ve verileri aktaracak bir "POYD AJANDA" periyodik olarak yayınlanacaktır. Bu bilgiler aynı zamanda e-posta ile de üyelerimize gönderilecektir. İleride oluşturulacak web sitesinde de bu bilgiler yer alacaktır.

13. POYD KİMLİĞİNE İŞLERLİK KAZANDIRILMASI
POYD kimliği için daha önce başlatılan yeni bir tasarım çalışması sonuçlandırılacaktır. Çeşitli kuruluşlarla anlaşmalar yapılarak, üyelerimizin sosyal yaşamlarında kolaylıklar sağlanması için gayret sarf edilecektir.

14. ÇOĞULCU YÖNETİM ANLAYIŞI
Sadece Yönetim Kurulu 'nun çalışmaları ile istenen ve özlenen konuma derneğimizin gelmesi yeterli değildir. Ancak, Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının birlikte çalışmaları ile etkin bir düzeye gelinebilecektir. Bu nedenle Yönetim Kurulu her zaman diğer kurullarla birlikte toplanacaktır.

DEĞERLİ POYD ÜYESİ,
Hazırlamış olduğumuz bu çalışma programı görevde kalacağımız 200.. - 200.. döneminde yapmayı planladıklarımızı kapsamaktadır.
Teslim aldığımız bayrağı iki sene sonra yeni bir ekibe teslim edene kadar sizlerden istediğimiz, düzenleyeceğimiz dernek faaliyetlerine yürekten katılıp desteklemenizdir.

Saygı ve Sevgilerimizle POYD Yönetim Kurulu